MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP:

Chi nhánh Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường Đô thị (là đơn vị trực thuộc công ty) được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng mạng lưới và hệ thống thu gom rác thải sinh hoạt đô thị ở 03 khu vực là TP. Cao Lãnh, TP. Sa Đéc và huyện Cao Lãnh; tập trung vận chuyển về 02 bãi rác Đập Đá (H. Cao Lãnh), bãi rác Sa Đéc xử lý theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh.

Đối tượng và mức thu phí thực hiện theo Quy định thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Ban hành kèm theo Quyết định Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp). 
Cụ thể như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân nơi có tổ chức hoạt động thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thuộc đối tượng áp dụng Quy định này.

2. Miễn thu phí vệ sinh đối với các hộ gia đình thuộc diện nghèo được cấp sổ hộ nghèo.
Điều 3. Mức thu:

TT

Đối tượng

Đơn vị tính

Mức thu

1

Hộ kinh doanh, hộ gia đình.

đồng/hộ/tháng

20.000

2

Các đơn vị hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp.

đồng/đơn vị/tháng

100.000

3

Các cửa hàng, cơ sở sản xuất – kinh doanh, nhà trọ, khách sạn, nhà hàng, xí nghiệp, nhà máy, chợ; bến tàu, xe; các công trình xây dựng; các bệnh viện có rác thải nguy hiểm, độc hại; công ty, xí nghiệp có khối lượng rác thải công nghiệp nguy hiểm, độc hại.

đồng/m3 rác

160.000


* Mức thu nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

* Trường hợp 01 (một) đối tượng thuộc diện áp dụng nhiều mức thu phí thì chỉ nộp mức phí cao nhất.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/5/2014 và thay thế Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Tháp.