T.Hai, ngày 19 tháng 2 năm 2018 Hỏi đáp  |  Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2008  
 
 
Điều lệ Công ty năm 2017

Bản Điều lệ này gồm 09 Chương, 74 Điều được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp thống nhất thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2017 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn bản của Điều lệ này. Tải tại đây... Chi tiết

1