Bản Điều lệ này gồm 09 Chương, 74 Điều được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp thống nhất thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2017 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn bản của Điều lệ này.